Duurzaam vastgoedbeheer

Duurzaamheid is een hot topic in deze tijd. Maar wat is duurzaamheid? Hoe kun je er voordelen uithalen in het beheer en onderhoud van assets? In dit artikel beschrijven we hoe je verduurzaming van de assets stap voor stap kunt aanpakken. 

Wat is duurzaamheid?

De term duurzaamheid komt in veel aspecten tot uiting. Op het gebied van beheer en onderhoud van gebouwen wordt bijvoorbeeld gesproken over de Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing  (EML). Ook wordt er gesproken over gasloze gebouwen, circulariteit, CO2-neutraal en flexibiliteit. Als organisatie kies je voor een focus in het scala aan mogelijkheden om duurzamer te ondernemen en exploiteren.  

Verduurzaming gestructureerd aanpakken

Om een verduurzamingstraject gestructureerd te laten verlopen, zijn de volgende aspecten van belang:

  1. Inzicht 
  2. Planning 
  3. Verantwoording

Inzicht

Inzicht is noodzakelijk om vast te kunnen stellen welk verbeterpotentieel aanwezig is, maar ook om te kunnen benchmarken bijvoorbeeld. Gerelateerd aan de gebouwde omgeving zijn er een aantal gebieden waar gebruik en verbruik inzichtelijk te maken zijn. Start bij het inzichtelijk maken van wat er is. In vastgoedbeheersysteem Condor noemen we dit een gebouwenpaspoort. Welke materialen zijn toegepast en met welke omvang? Wordt er gas gebruikt in een gebouw, en zo ja, hoeveel? En wat is het energielabel van gebouwgebonden installaties? Functioneren ze optimaal? Wat is er bekend over de bezetting van het gebouw en terrein? De eerste belangrijke stap in het gestructureerd verduurzamen, is het creëren van inzicht in de impact van assets op de omgeving. 

Plannen

Zodra je inzicht hebt in de prestatie van een asset, wordt het mogelijk om hier trends in te gaan zien. Denk aan het energieverbruik over een bepaalde periode, een vergelijk van het energieverbruik van soortgelijke gebouwen of het gebruik van bepaalde materialen. Inzicht is noodzakelijk om te kunnen bepalen welke maatregelen je bijvoorbeeld moet nemen, om te voldoen aan wet- en regelgeving. Een voorbeeld is het verplicht stellen van een energielabel C of beter voor kantoorgebouwen per 1 januari 2023 zoals beschreven in het Bouwbesluit 2012. Voldoet een gebouw hier niet aan, dan mag het niet meer als kantoor worden gebruikt. Een ander voorbeeld is de EML, waarin is beschreven welke organisaties verplicht zijn om energiebesparingsmaatregelen door te voeren als de terugverdientijd korter dan 5 jaar is. 

Het is bij deze stap handig om inzicht te hebben in de mogelijke verbeteringsmaatregelen en de effecten van deze maatregelen. Deze maatregelen zijn vaak eenvoudig beschikbaar vanuit de verplichte maatregellijsten of op basis van best practices. 

Door kosten voor de maatregelen mee te nemen wordt het mogelijk om de effecten van bepaalde verduurzamingstrajecten inzichtelijk te maken. Door de data gestructureerd vast te leggen in een softwaresysteem als Condor, is het mogelijk geworden om maatregelen te laten voorstellen.  

Een voorbeeld: “Om een energielabel C te behalen voor alle kantoorgebouwen in de portefeuille, wordt geadviseerd om gebouw ‘X’ met een bezettingsgraad van 8% en energielabel F af te stoten en in gebouw ‘Y’ de gasgestookte warmte-opwekking te vervangen door warmtepompen en zonnepanelen”. 

Optimalisatie is mogelijk door de informatie te bundelen in bijvoorbeeld een MJOP, of een DMJOP, een MeerJarenOnderhoudsPlan inclusief Duurzaamheidsverbeteringen. Voor installaties kan worden gekeken naar logische vervangmomenten, bijvoorbeeld bij naderen einde levensduur. Tot slot kan worden gekeken of er subsidies beschikbaar zijn die het interessant maken om bepaalde maatregelen toch in te plannen en uit te voeren. 

Verantwoorden en terugkoppelen

Als er inzicht is en er verbeteringsmaatregelen zijn ingepland, dan kun je de effecten van de maatregelen monitoren. Zo is het mogelijk verantwoording af te leggen over de effectiviteit van investeringen en aan te kunnen tonen in hoeverre de verduurzamingsdoelstellingen worden behaald over de portefeuille. 

De laatste stap in het continu verbeterenis het bijsturen van het beheer en onderhoud. Denk hierbij ook aan het herijken van doelstellingen, is het al gelukt om een gasloze portefeuille te realiseren? Dan zijn er nog genoeg mogelijkheden om verder te verduurzamen! 

Meer informatie

Wil je meer weten over het verduurzamen van jouw vastgoedportefeuille? Wij praten graag met je verder.

duurzaam vastgoed
De meest complete software voor vastgoedbeheer
Meer nieuws