Vastgoedbeheer optimaliseren

Zoek je een systeem waarmee je je vastgoedbeheerproces kunt optimaliseren? Condor ondersteunt alle processen voor het integraal, prestatiegericht beheer en onderhoud van vastgoed. Op operationeel, tactisch en strategisch niveau.

  • – Stuur op strategische doelen
  • – Optimale onderhoudsprioritering
  • – Voldoe aan wet- en regelgeving
  • – Altijd inzicht in de prestatie van je vastgoed

Sturen op strategische doelen

Een vastgoedstrategie hangt samen met de doelen van je organisatie. Strategie en beleid zijn bepalend voor het prioriteren van onderhoud. Condor helpt je beleidskeuzes te vertalen naar het onderhoudsniveau van je portefeuille. Vanuit het beleid van de organisatie formuleert je Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). Denk bijvoorbeeld aan het aantal werkplekken dat op een bepaalde locatie gewenst is, doelstellingen voor energieverbruik of eisen vanuit wetgeving. Je kunt deze KPI’s vervolgens meten, doordat alle informatie die door Condor wordt ingewonnen, afgestemd is op de gestelde doelen. Condor maakt het mogelijk om te sturen op strategische doelen en beleid, risico’s, kosten en combinaties hiervan. Omgekeerd kan het beleid bijgestuurd worden op basis van de informatie die in de operatie ontstaat.

De optimale vastgoedonderhoud prioritering

Het onderhoud van vastgoed laat zich goed prioriteren en plannen. Condor faciliteert het werken met Meerjaren Onderhoudsplannen (MJOP) en daarop gebaseerde scenario’s. Daarmee kunt u doorsnedes maken door de hele vastgoedportefeuille. Denk bijvoorbeeld aan al het schilderwerk in de provincie Utrecht voor de komende 2 jaar. U bepaalt de inhoud van een scenario. Het kan de moeite lonen om bepaalde onderhoudswerkzaamheden wat te vervroegen of juist uit te stellen om het werk gebundeld te laten uitvoeren in 1 contract. U kunt posten toevoegen of op de tijdlijn verschuiven. Door meerdere scenario’s op te stellen en te vergelijken, krijgt u inzicht in de meest optimale onderhoudsprioritering.

 

 

 

Verantwoording afleggen

Met Condor houdt u grip op beheerkosten. Op basis van scenario’s maakt u de impact van uw keuzes inzichtelijk, stuurt u onderbouwd op prestaties die voor u belangrijk zijn en kunt u hier steeds verantwoording over afleggen.

Voldoen aan wet- en regelgeving

Vastgoed moet aan een grote hoeveelheid regelgeving voldoen. Denk aan brandveiligheid, asbest, legionellapreventie, de Wet Informatie uitwisseling, de Omgevingswet, het bouwbesluit, de regels rond begroting en verantwoordelijkheid (BBV), de AVG en meer dat ongetwijfeld in het zakboekje van Sertum benoemd is. Naast wettelijke regelgeving heeft uw organisatie wellicht ook eigen regels, bijv. met betrekking tot ISO certificeringen. In Condor kunt u alle verplichtingen vastleggen. Het systeem biedt inzicht in de compliancy van individuele gebouwen en de gehele portefeuille. Op basis daarvan kunt u sturen op tijdige actie en het blijven voldoen aan wet- en regelgeving.

Inzicht in de prestatie van vastgoed

De prestatie van uw vastgoed is inzichtelijk via het portefeuille dashboard van Condor. Middels diverse grafieken toont Condor analyses over bijvoorbeeld storingen, kostenontwikkelingen, aflopende contracten en meer. Zo heeft u in één oogopslag inzicht in de conditie van uw vastgoed en de noodzakelijke investeringen.

Actuele en betrouwbare informatie

Condor zorgt met proces- en kwaliteitsbewaking dat informatie 100% betrouwbaar is. Het systeem maakt gebruik van controle algoritmen die ervoor zorgen dat er geen vervuilde of verkeerde gegevens in het systeem komen. Ingediende informatie, zoals inspecties, worden gescoord en afgewezen als ze niet voldoen aan de kwaliteitscriteria. U beschikt dus altijd over actuele en betrouwbare informatie. Zo kunt u beleid en scenario’s vormen, gebaseerd op feiten.

Besparen op onderhoudsbudget

Omdat Condor invoer van gegevens automatisch valideert, worden (veel) minder fouten gemaakt. De verbinding tussen planmatig en correctief onderhoud geeft direct zicht op dubbele kostenposten en maakt optimaal plannen mogelijk. Door alle activiteiten vanuit 1 systeem te managen, wordt integraliteit in beleid op alle niveaus gewaarborgd. Invoering van Condor heeft laten zien dat door de efficiënte manier van werken kostenbesparingen van 20% op het onderhoudsbudget gerealiseerd kunnen worden.

Integratie met andere systemen

Condor is web gebaseerd en als SaaS oplossing gebouwd. Het is mogelijk om Condor te koppelen met externe systemen zoals SAP en de informatie beschikbaar te stellen aan andere interne en externe gebruikers. De integratie met andere systemen verloopt via een universeel koppelvlak.