Condor voor de overheid

Bent u vanuit de overheid verantwoordelijk voor het beheer van vastgoed? Zoekt u een vastgoedbeheersysteem waarmee u alle processen voor het beheer en onderhoud van uw vastgoed integraal kunt inrichten? Met Condor richt u alle processen, op operationeel, tactisch en strategisch niveau, in één centraal informatiesysteem in.

Informatie 100% betrouwbaar

Bij het beheren van grote(re) vastgoedportefeuilles is het managen van informatiestromen vaak geen eenvoudig opgave. Het beheer en onderhoud wordt bij een overheidsorganisatie vaak door een mix van in- en externe partijen met verschillende contractafspraken uitgevoerd. Het is belangrijk om hierover het overzicht en controle te houden. Condor maakt deze complexiteit hanteerbaar. Alle bedrijfsprocessen zijn op basis van workflows georganiseerd in 1 integraal informatiesysteem. Hierdoor beschikken de gebruikers over dezelfde actuele informatie. Condor zorgt met proces- en kwaliteitsbewaking dat informatie 100% betrouwbaar is.

Integraal onderhoud en beheer overheidspartijen

Condor ondersteunt preventief, correctief, planmatig en predictief onderhoud. U kunt dus ook legionellabeheer en storingsmeldingen opnemen in het proces. Condor ondersteunt alle inspectieprocessen, van RVB BOEI inspectie tot checklistinspecties. Met een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) stuurt u integraal beheer en onderhoud aan op basis van de staat van onderhoud van gebouwen.

Condor in de praktijk

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) organiseert haar vastgoedbeheer met vastgoedbeheersysteem Condor. Het RVB beheert ruim 7 miljoen m2 BVO en besteedt het onderhoud over het hele Koninkrijk uit aan meer dan 800 partijen. Er is sprake van een enorme hoeveelheid gegevens, gegenereerd door een veelheid aan partijen. Bovendien is het noodzakelijk om transparant en eenduidig verantwoording af te leggen aan de Tweede Kamer over het gevoerde en te voeren beleid voor onderhoud en beheer. Grip op informatie, op samenwerking met andere partijen, automatische opdrachtverstrekking, kwaliteits- en voortgangsbewaking zijn de voorwaarden om onderhoud en beheer vanuit een regievoerende rol te managen.

Beheer en onderhoud gebouwen, foto Rijksvastgoedbedrijf koepelgevangenis Arnhem

Voldoen aan wet- en regelgeving

Condor helpt u te voldoen aan wet- en regelgeving en te werken volgens de laatste standaarden. Het systeem ondersteunt de NEN 2767 (1-4), de RVB BOEI inspectiemethodiek en vult belangrijke stappen in voor een ISO 55000 certificaat. Ook wettelijke verplichtingen voor de overheid, op basis van bijvoorbeeld de Arbowet of het Bouwbesluit, en zelf benoemde verplichtingen worden in beeld gebracht.

Uitvoering onderhoud

Condor ondersteunt het genereren van werkorders. Hierdoor kunt u regie voeren over de uitvoering van (planmatig) onderhoud en ad hoc posten. Via werkorders wijst u eenvoudig activiteiten toe aan leveranciers.

Duurzaam onderhouden

Om Duurzaam Beheer en Onderhoud (DBO) van gebouwen te verbeteren, kunt u keuzes vanuit uw duurzaamheidsbeleid vertalen naar concrete acties in Condor. Duurzaamheidsambities en maatregelen komen voort uit de BOEI-inspecties.

Vraag (vrijblijvend) een live demo aan.

Wij laten u graag kennismaken met Condor. Vraag vrijblijvend uw Condor demonstratie aan. Wij nemen contact met u op voor het maken van een afspraak. 

Condor Vastgoedbeheer software voor de overheid

Vastgoedbeheer optimaliseren

Wij zijn met het Condor vastgoedbeheersysteem in staat om efficiënt te sturen op onderhoud en beheer van vastgoed, en tegelijkertijd te werken aan verduurzaming. Zo werken we aan een ‘Routekaart Duurzaamheid’ waarbij CO2-reductie wordt nagestreefd. Hierbij wordt gekeken naar de opbrengsten en de kosten en worden de activiteiten in lijn gebracht met natuurlijke momenten in het MJOP.”

COA (Centraal Orgaan Asielzoekerscentra)

Frank lobbezoo, teamhoofd vastgoedexploitatie